Nie jesteś zalogowany/-a ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ SIĘ
Jesteś tutaj: Corona-Fishing >
Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Jesteśmy największym w Polsce sklepem z rękodziełem wędkarskim. Dla nas liczy się jakość.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.corona-fishing.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.corona-fishing.pl prowadzony jest przez Remigiusza Kopiej, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „REMIGIUSZ KOPIEJ CORONA FISHING” z zakładem głównym pod adresem ul. Kompasowa 10 lok. 200, 04-048  Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9281727298, REGON: 080440662.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.corona-fishing.pl.
3. Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.corona-fishing.pl,
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
d) Sprzedawca – Remigiusz Kopiej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „REMIGIUSZ KOPIEJ CORONA FISHING” z zakładem głównym pod adresem ul. Kompasowa 10 lok. 200, 04-048  Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9281727298, REGON: 080440662,
e) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
f) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
g) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
h) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
i) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
k) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,
m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży,
n) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód przekazany Kupującemu wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu,
o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
p) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7,
q) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a)  umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b)  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c)  umożliwieniu Kupującym zamieszczania postów i komentarzy na forum dyskusyjnym oraz  bezpośrednio przy poszczególnych Produktach,
d)  prowadzeniu Newslettera.
5. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: corona@corona-fishing.pl.
7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
8. W ramach Sklepu internetowego prowadzone jest także forum dyskusyjne, za pośrednictwem którego Kupujący posiadający Konto mogą się miedzy sobą porozumiewać. Kupujący posiadający Konto mają także możliwość korzystania z opcji oceny dostępnych w Sklepie Produktów. Szczegółowe zapisy w zakresie funkcjonowania forum dyskusyjnego i zamieszczania komentarzy dostępne są pod adresem: https://www.corona-fishing.pl/Regulamin,portalu/.
9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
10. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
c) złożenie Zamówienia drogą mailową (należy podać imię i nazwisko, adres i numer telefonu, a także dane zamawianych Produktów: nazwy, indeks, ilości oraz ceny,),
d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, wolne od wad oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5) Zamówienia, o których mowa w ust. 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6) Zamówienia, o których mowa w ust. 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka oraz zatwierdzenie Zamówienia.
8. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
9. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@corona-fishing.pl, wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli Kupującego o chęci złożenia Zamówienia.
10. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 22 370 24 33.
11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
12. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po dokonaniu przez Kupującego jednej z czynności określonych w ust. 7-10.
13. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wysyłane jest w następnej wiadomości mailowej wysyłanej do Kupującego – w tej wiadomości Kupujący informowany jest o dostępności Produktu w magazynie i ewentualnym czasie oczekiwania na jego dostawę (w przypadku braku Produktu w magazynie i możliwości jego zamówienia od dostawcy). Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, w którym wskazano, że Produkt jest dostępny.
14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane lub zmienione przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) do momentu wysyłki Produktu. Kupujący informuje Sprzedawcę o chęci anulowania lub zmiany Zamówienia mailowo, wysyłając na adres corona@corona-fishing.pl informację odpowiedniej treści.
15. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi zwykle 24 h.
16. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów w magazynie w wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 13, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia (w przypadku, gdy możliwe jest sprowadzenie Produktu do magazynu przy wydłużonym czasie oczekiwania). W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 21 dni roboczych. W przypadku Produktów wykonywanych w Stanach Zjednoczonych, może on zostać wydłużony nawet do 90 dni.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).
4. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien w polu „Uwagi” podczas składania Zamówienia wpisać "Zamawiam fakturę VAT", wraz z poprawnymi danymi do jej wystawienia.
5. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
c) płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
d) płatność internetowa – PayU, PayPal,
e) płatność za pobraniem.
7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
8. W przypadku przelewu walutowego, do całkowitego kosztu Zamówienia doliczany jest koszt przyjęcia przelewu przez bank (25 zł).
9. Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego powinna być dokonana po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 6 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
11. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w ust. 6 c) i d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
12. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w ust. 6 e) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w § 2 ust. 13 Regulaminu (z zastrzeżeniem § 2 ust. 11).
13. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 6 b), c) i d) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
14. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem:
a) platformy PayU, dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399,
b) platformy PayPal, dostępnej pod adresem www.paypal.com., wykorzystywanej przez spółkę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
15. Platforma PayPal umożliwia dokonanie zakupu w ramach Pożyczki 0%. O dostępnych aktualnie okresach spłaty Pożyczki 0%, zgodnych z ofertą pożyczkodawców, Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany przed zawarciem umowy o Pożyczkę 0% (po wybraniu sposobu płatności). Umowa o Pożyczkę 0% zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie lub Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej Kupującego (Sprzedawca nie jest stroną tej umowy). Pożyczkodawca uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Kupującego, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Zapis niniejszego ustępu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny.

§ 4. DOSTAWA
1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą ze sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, znajdującego się pod adresem ul. Kompasowa 10 lok. 200, 04-048 Warszawa (kod na domofonie: 379) – opcja bezpłatna,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DPD – 15 zł,
c) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską (przy przesyłkach zagranicznych; opcja dostępna tylko dla drobnych przesyłek zawierających przynęty) – 25 zł,
d) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską (przy przesyłkach zagranicznych zawierających Produkty inne niż przynęty) – 150 zł,
e) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost (opcja nie jest dostępna dla wędek i ubrań) – 15 zł.
2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia, przy czym wybranie sposobu dostawy niedostępnego dla zamawianego typu Produktu będzie się wiązać z koniecznością dopłaty do najtańszej opcji przesyłki dla danego Produktu, o której to konieczności Sprzedawca poinformuje Kupującego.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Sprzedawca w określonych w niniejszym ustępie przypadkach zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 200 zł, a Kupujący w trakcie składania Zamówienia dokona akceptacji promocji. Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie drobnych przesyłek zawierających tylko przynęty i opłaconych przed wysyłką (darmowa dostawa nie obejmuje więc Zamówień wysyłanych za pobraniem).
5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA
1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
2. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.
3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
7. Reklamacje należy kierować na adres:
REMIGIUSZ KOPIEJ CORONA FISHING
ul. Kompasowa 10 lok. 200
04-048 Warszawa
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: corona@corona-fishing.pl.
8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.
12. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. GWARANCJA I WSPARCIE SERWISOWE
1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są dodatkową usługą wsparcia serwisowego, którą świadczy Producent (w przypadku wędek marki ST. CROIX) lub Sprzedawca (w przypadku marki własnej Sprzedawcy – Corona Fishing). Producent (ST. CROIX) na niektóre Produkty udziela ponadto gwarancji.
2. Zasady gwarancji i pomocy serwisowej udzielonej przez Producenta (ST. CROIX) dostępne są pod adresem: https://www.corona-fishing.pl/gwarancja/. Sprzedawca może pośredniczyć w procedurze gwarancyjnej, nie jest jednak podmiotem udzielającym gwarancji i nie odpowiada za treść karty gwarancyjnej.
3. Wsparcie serwisowe oferowane przez Sprzedawcę jest dożywotnie i podlega następującym zasadom:
a) dla ręcznie wykonanych przynęt Corona Fishing – każda ręcznie wykonana przynęta może zostać w dowolnym czasie po zakupie wymieniona na nową, jeśli ulegnie zniszczeniu ze względu na jej wadliwe wykonanie; aby otrzymać nową przynętę, Kupujący powinien odesłać (na swój koszt) zniszczoną przynętę wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią na adres REMIGIUSZ KOPIEJ CORONA FISHING, ul. Kompasowa 10 lok. 200, 04-048 Warszawa; w przypadku wycofania danego rodzaju przynęt ze sprzedaży, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu zaproponowania innego modelu; ww. opcja dostępna jest dla przynęt zakupionych od dnia 19 kwietnia 2016 r.,
b) dla wędek Corona Fishing – każda wędka Corona Fishing podlega dożywotniemu wsparciu serwisowemu na uprzywilejowanych zasadach; jeśli wędka ulegnie uszkodzeniu z jakiejkolwiek przyczyny, Kupujący może wysłać ją na własny koszt na adres REMIGIUSZ KOPIEJ CORONA FISHING, ul. Kompasowa 10 lok. 200, 04-048 Warszawa, a Sprzedawca zobowiązuje się usunąć powstałe uszkodzenia lub wymienić Produkt na nowy za stałą opłatą w wysokości 300 zł plus koszt przesyłki zwrotnej, obliczony zgodnie z cennikiem zawartym w §4 ust. 1.
4. Szczegóły procedury skorzystania z gwarancji Producenta (ST. CROIX) znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
5. Możliwość skorzystania z usługi serwisu i gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu m.in. w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

wzór dokumentu odstąpienia od umowy

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2019 r.Raty 0%
0.11 s